AV

Veka Shuttles

waar gezelligheid en sportiviteit samen komen

Kijk op onze facebook pagina voor meer info en leuke fimpjes

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.


 1. Het lidmaatschap van de Veka-Shuttles wordt aangegaan door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 3. Het lidmaatschap en betalingsplicht worden aangegaan voor de duur van een jaar en wordt zonder tegenbericht verlengd.
 4. Nieuwe leden die voor het eerst inschrijven krijgen een proefabonnement voor drie maanden welke zonder tegenbericht na deze drie maanden omgezet wordt in een regulier lidmaatschap met de daaraan verbonden betalingsverplichting. Op dit proefabonnement zijn de algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing met uitzondering van de opzegtermijn voor de eerste drie maanden. Bij opzegging binnen deze drie maanden beëindigt het proefabonnement na afloop van het proefabonnement.
 5. Ieder lid ontvangt vooraf aan elk kwartaal een mailtje met daarop het verschuldigde kwartaalbedrag. Dit bedrag dient te allen tijde  voor de helft van het genoemde kwartaal aan de vereniging worden overgemaakt.
 6. Het lidmaatschap wordt beëindigd door overlijden, opzegging door het lid of vereniging of door middel van ontzetting.
 7. Opzegging kan schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat van de vereniging met een opzeggingstermijn van tenminste vier weken voor het einde van het seizoen.
 8. Opzegging met onmiddellijke ingang is in overleg met het bestuur mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 9. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad (zie punt 6) loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende seizoen.
 10. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 11. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De vordering van de verplichte contributie blijft opeisbaar.


Algemene voorwaarden met betrekking tot de sporthal.


 1. Men is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen. Laat daarom geen waardevolle bezittingen achter in de kleedkamer
 2. In de zaal mag alleen daarvoor bestemt schoeisel gebruikt worden waar niet mee buiten is gelopen.
 3. Eten en drinken is in de zaal niet toegestaan tijdens sportavonden.


Badmintonvereniging VEKA Shuttles, Secretariaat: Hollandhof 60, 5709 DB  Helmond. Tel: 0492-513040

ING Bank iban:; NL26INGB0002368680 t.n.v. Veka Shuttles