Reglement

Veka Shuttles

waar gezelligheid en sportiviteit samen komen

Huishoudelijk Reglement

Naam: Veka Shuttles

Doel:  Het recreatief beoefenen van de badmintonsport.

- Organiseren van minimaal 40 speelavonden per jaar.

- Verzorgen van de benodigdheden hiertoe.

Lidmaatschap:

- Soorten: gewone leden en ereleden.

- Is persoonlijk en niet overdraagbaar.

- Beëindiging door overlijden, opzegging door lid of vereniging of ontzetting.

- Opzegging: schriftelijk met een termijn van 4 weken voor einde seizoen.

- Opzegging: onmiddellijk in overleg met bestuur.

Seizoen:

- Een seizoen loopt van het begin van het schooljaar tot het einde van het schooljaar.

Bestuur:

- De ledenvergadering benoemd de bestuursleden, minimaal 3 maximaal 7.

- Het bestuur benoemd uit hun midden voorzitter, penningmeester en secretaris.

- Benoeming geldt voor maximaal 6 jaar. Aftreding volgens rooster. Herverkiesbaar.

Bestuurstaken:

- Besturen en vertegenwoordigen van de vereniging.

- Aanschaf of het huren van voor de vereniging en voor de beoefening van de sport benodigde goederen of faciliteiten.

- Vaststelling hoogte contributie.

Algemene vergadering:

- Schriftelijk aangekondigd, minstens eens per jaar, in de maand mei of juni van elk boekjaar en verder naar behoefte

  van bestuur of ten minste 1/10 van het ledenbestand. Maximaal 7 dagen na schriftelijk verzoek.

- Voor alle niet geschorste leden en door het bestuur genodigden.

- Besluitvorming door stemming (50%+1) op door de voorzitter bepaalde wijze. Bij stakende stemmen wordt het

  voorstel verworpen. Bij twist wordt opnieuw gestemd.

- Stemgerechtigd zijn alle niet geschorste leden. Schriftelijke machtiging tot stemming door een stemhebbend lid is

  mogelijk. Een stemhebbend lid kan maximaal twee andere vertegenwoordigen.

- Leiding door voorzitter, langst zittende bestuurslid of vergadering zelf bij afwezigheid van bestuursleden.

- Notulering door secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon.

- Jaarverslag over gang van zaken, beleid en financiën worden dan aan de vergadering ter goedkeuring overgelegd.

- Boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar.

- Alle niet geschorste leden benoemen uit hun midden 2 leden die zich vrijwillig hebben opgegeven voor de 

  kascommissie. Dit kan eventueel aangevuld worden met een deskundige.

- Niet geschorste leden benoemen en/of ontbinden het bestuur van de vereniging.

Geldmiddelen:

- Bestaan uit inkomsten uit contributie, inschrijfgelden, subsidies en donaties.

- De hoogte van de contributie door de algemene vergadering bepaald.

- Ereleden betalen geen contributie, indien niet anders beslist door de algemene vergadering.

Statutenwijziging:

- Door alle niet geschorste leden op de algemene vergadering na kennisgeving door schriftelijke oproep.

- Voorstel tot wijziging minimaal 5 dagen voor de vergadering ter inzage van alle leden leggen.

- Wijziging allen na stemming met 2/3 meerderheid.

- Wijzigingen zijn alleen geldig na notarieële verwerking.

Ontbinding:

- Alleen bij 2/3 meerderheid van stemmen van algemene vergadering.

- Het batig saldo wordt besteed in overeenstemming met het doel van devereniging of verdeeld onder de leden.

- Vereffening geschiedt door het bestuur.

Slotopmerking:

- Dit reglement is opgesteld overeenkomstig de statuten van de vereniging zoals wettelijk opgemaakt door notaris

  Raaijmakers te Eindhoven op 25 augustus 1994 en kan voor zover niet in strijd met de wet door de algemene

  vergadering worden gewijzigd.


Aldus opgemaakt te Helmond op 14 juni 2004.


Het bestuur.


Badmintonvereniging VEKA Shuttles, Secretariaat: Hollandhof 60, 5709 DB  Helmond. Tel: 0492-513040

ING Bank iban:; NL26INGB0002368680 t.n.v. Veka Shuttles

Kijk op onze facebook pagina voor meer info en leuke fimpjes